Agenda

Gemeenteraad wijst plan voor bouwen in arboretum de Dreijen af, nu Wageningen Universiteit & Research (WUR) nog

1 februari 2010

De gemeenteraad heeft het huidige masterplan voor de Dreijen afgeserveerd.
Nu moet het bestuur van Wageningen UR nog overtuigd worden om definitief af te zien van het verfoeide plan om te bouwen in het arboretum.
A.s. donderdag 4 februari om 15:30 uur worden in het bestuurscentrum van WUR de handtekeningen onder de petitie voor het behoud van het Dreijen arboretum aangeboden aan de raad van bestuur van Wageningen UR. Mocht u daarbij willen zijn laat u dat dan even weten aan Frank Zegers, arboretum.blijft@xs4all.nl.

Wageningen laat arboretum wijken voor een stadspark

Bron: Trouw 30-01-2010

De twee arboreta van Wageningen dreigen te verdwijnen. Het moeten gewone stadsparken worden met huizen in plaats van rozen.

De Dreijen is de kleinste wetenschappelijke tuin van Wageningen. Naast het oude stadion van FC Wageningen ligt nog het Belmonte arboretum. Maar De Dreijen is de oudste: die stamt uit 1896. Beide tuinen worden in hun voortbestaan bedreigd, al is De Dreijen duidelijk het eerste aan de beurt. Wetenschap zal hier in de toekomst niet meer worden beoefend. De nationale rozentuin, de systeemtuinen met de soortenoverzichten, de vijvers met bedreigde planten: ze kunnen wat de universiteit in Wageningen betreft direct worden omgeploegd om plaats te maken voor woningbouw.
Frank Zegers, die schuin tegenover het arboretum woont, probeert te redden wat er te redden valt. Natuurlijk hoopt hij dat de twee Sequoia’s met hun zachte bast behouden blijven, en het rotslandschap uit de Pyreneeen. Maar in zijn petitie pleit hij toch vooral voor het behoud van de wetenschappelijke functie. De oproep is al door 1400 sympathisanten getekend, en hij heeft de steun van 50 hoogleraren, onder wie professor Pieter Baas, de voorzitter van de Nationale Plantencollectie.
Zegers schetst in het kort de gevaren. “De grond op de Wageningse berg is vanwege het prachtige uitzicht op de uiterwaarden van de Rijn geliefd bij projectontwikkelaars”. Tegelijkertijd stelt de universiteit dat de arboreta hun wetenschappelijke waarde hebben verloren. Proeven met planten vinden tegenwoordig plaats in gecontroleerde situaties als kassen, of op proefveldjes in de Flevopolder.
Direct naast arboretum De Dreijen moet, als de oude universiteitsgebouwen gesloopt zijn, een groene woonwijk komen met 560 woningen. De kort gesnoeide tuin van het arboretum komt straks in beheer bij
Stichting Utopa, die er een soort rosarium met beeldentuin van wil maken. Ook voor arboretum Belmonte zouden zulke plannen bestaan.
Wageningen blijft op deze manier natuurlijk wel ‘groene plekken’ op de berg houden, maar wat is de waarde ervan? vraagt Zegers zich met zijn actiecomite af. “De totale collectie van de twee arboreta zit in een database. Van alle planten is de herkomst bekend. Er is een groot aantal unieke collecties die een groot wetenschappelijk belang vertegenwoordigen. De arboreta zijn van grote cultuurhistorische waarde”, zegt Zegers.
Hij onderstreept dat de tuinen daarnaast ook een groot actueel belang hebben. “Arboreta zijn de databanken van de Nederlandse boomkwekerijsector. Het is een levende bibliotheek. In de Wageningse tuinen staat nog een aantal ‘moederbomen’. Kwekers maken veel te weinig gebruik van die gegevens. En datzelfde geldt voor de universiteit. De grond is geliefd vanwege het prachtige uitzicht op de uiterwaarden. Je kunt als universiteit stellen dat de tuin geen wetenschappelijke waarde heeft, je kunt ook onderzoek entameren zodat de waarde weer toeneemt. In Delft werkt de universiteit samen met de botanische tuin in onderzoek naar het afvangen van fijnstof door een elektrostatisch veld. De techniek is afgekeken van de natuur. En Wageningen zou zulke linken niet kunnen leggen?”.
Een aantal inwoners van Wageningen wil als de universiteit het laat afweten, een stichting in het leven roepen die in samenwerking met (bijvoorbeeld) het Geldersch Landschap de twee arboreta zou moeten beheren.
Voor honderdduizend euro per jaar zou een wetenschappelijk medewerker het onderzoek levend kunnen houden. “Maar het zou toch te gek zijn als de universiteit deze topattractie zou laten liggen. Het arboretum kan haar visitekaartje worden!”

Plan de Dreijen in huidige vorm van tafel

26 januari 2010
Het plan voor een nieuwe woonwijk op het universiteitsterrein is in zijn huidige vorm van de baan. Wethouder Kroes heeft het plan ingetrokken zo wordt vermeld in De Gelderlander.
De raadsfracties stemden in de raadscommissie unaniem tegen het huidige plan dat nu niet op 8 februari aan de raad zal worden voorgelegd. De belangrijkste pijnpunten in de ogen van de commissieleden zijn: bebouwing van een deel van arboretum De Dreijen, veel te weinig sociale woningbouw, te weinig differentiatie in woonvormen en niet klimaatneutraal.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart zal er een nieuw en breed gedragen plan worden ontworpen.

Wethouder Kroes (VVD) blijft alleen achter met Masterplan de Dreijen

26 januari 2010
Maandagavond in de Commissie Stad is het masterplan de Dreijen in zijn huidige vorm gesneuveld. Uniek was dat de fracties unaniem waren in hun afwijzing. Wethouder Kroes zag zich genoodzaakt het plan terug te trekken, raadsbehandeling had geen zin meer.

De belangrijkste inhoudelijk bezwaren tegen het plan waren de bebouwing van het Arboretum, waar de gemeenteraad zich al eerder unaniem tegen verklaard had, en het te lage percentage goedkope woningen – 15% in plaats van 30%.
Voor GroenLinks kwamen daar nog bij de belemmeringen die dit plan oplevert voor een klimaatneutrale ontwikkeling en de te grote bebouwingsdichtheid van 40 woningen/ha in plaats van de gewenste 28.

Volgens GroenLinksfractievoorzitter Dorien van de Laak heeft de wethouder deze mislukking over zichzelf afgeroepen. Had zij beter geluisterd naar bevolking en raad dan had zij het plan in deze vorm nooit aan de raad voorgelegd.
Van de Laak:”Ik vind het een enorm gemiste kans. Er is zoveel energie bij zoveel mensen om een goed plan voor de Dreijen te maken. De wethouder had zich minder met de belangen van de WUR bezig moeten houden en meer naar de stad moeten luisteren.”

De intentieovereenkomst met de Universiteit is op 31 december 2009 afgelopen. Dat maakt de weg vrij voor een nieuwe start. “Een nieuw College zal de draad moeten oppakken”, aldus Van de Laak.  Met de kaders die er al liggen, de goede elementen die ook in het plan zitten en de ervaringen van de afgelopen tijd kan dat alsnog een mooi plan opleveren volgens GroenLinks.
“Als het aan ons ligt wordt de groene ontwikkeling van de Dreijen een speerpunt in de Collegeonderhandelingen” zegt Van de Laak.

Initiatiefnemers Ecowijk de Dreijen willen niet bouwen in het Arboretum

20 januari 2010
De initiatiefgroep van Ecowijk de Dreijen voelt niets voor bouwen in het Arboretum, vermeld een artikel in Wageningen Hoog en Laag en de Stad Wageningen. In het Masterplan de Dreijen wordt voorgesteld de ecowijk te bouwen in de randen van het arboretum. Maar het doel van een ecowijk is juist behoud en verbetering van de ecologische omgeving. ”Een bufferzone rond het arboretum is op zich een goed idee maar zou daarbuiten moeten liggen, niet erbinnen” zo stelt initiatiefnemer Johan Feenstra. In het Masterplan ontbreekt volgens hem een duurzaamheidsconcept, mogelijkheden voor goedkopere woningbouw en een groenstructuur voor bewoners. De initiatiefgroep Ecowijk de Dreijen zal daarom inspreken bij de gemeente op 25 januari en 8 februari.

Lokale werkgroep inventariseert ecologische waarden op de Dreijen

18 januari 2010
Een werkgroep ‘Ecologische Verbindingszone de Dreijen’, bestaande uit een aantal omwonenden van het plangebied de Dreijen heeft een brief aan de gemeenteraadgestuurd over de ecologische kwaliteiten van de Dreijen. Zij wijzen erop dat de aanwezige ecologische waarden, de natuurwaarden van flora en fauna, tot nu toe niet of nauwelijks zijn meegewogen bij het ontwikkelingsproces van een nieuw te bouwen woonwijk. Deze natuurwaarden zijn echter wel van ongekend belang voor deze bijzondere locatie. Zij wijzen niet alleen naar het arboretum, maar ook op de ecologische verbindingszone langs de randen van het plangebied achter de woningen van de Ritsema Bosweg, Diedenweg en Gen.Foulkesweg.

In een door de werkgroep opgestelde rapportage komt naar voren dat het plangebied de Dreijen ‘een kwaliteit van ongekend belang’ heeft. De bovenstaande aanwezige ecologische waarden, de natuurwaarden van de aanwezige flora en fauna zijn zeer bijzonder wat onder meer blijkt uit de vele soorten die op de Rode Lijst voorkomen en die wettelijke bescherming hebben. Bij de verdere planvorming is het zeer gewenst dat met bovenstaande waarden rekening wordt gehouden.

Teller petitie voor behoud Dreijen Arboretum overschrijdt 1350 handtekeningen!

17 januari 2010
Initiatiefnemer Frank Zegers meldt dat de petitie voor behoud van het Arboretum de Dreijen inmiddels al door ruim 1350 mensen is ondertekend! En er komen nog dagelijks handtekeningen bij! Deze petitie zal binnenkort plechtig worden overhandigd aan de WUR. Blijf letten op de nieuwsberichten!

(On)duidelijkheid over oppervlakte en aantallen woningen op de Dreijen

31 december 2009

Het College van B&W heeft in antwoord op vragen van GroenLinks aangegeven uit te gaan van 580 woningen voor het hele plangebied van de Dreijen. Dit is gebaseerd op de norm van 28 woningen per hectare en een totale oppervlakte van 20,74 hectare. Dit is inclusief het Arboretum de Dreijen.
Indien de oppervlakte van het arboretum er af wordt getrokken blijft er 16 hectare over en wordt de norm opgehoogd naar 39 woningen per hectare.
De vragen en antwoorden vindt u in de bijlage.

Studenten WUR maken spotprent

8 december 2009

Studenten biologie van Wageningen UR voelen aan dat het Arboretum wordt uitgekleed en hebben dit in beeld gebracht met een scherpe spotprent. Kijk en huiver bij het pokerspel dat wordt gespeeld door de WUR. En laat het Arboretum de Dreijen niet in de kou staan: zie spotprent de Dreijen.

Huizen op deel arboretum

8 december 2009

Het masterplan voor een woonwijk op universiteitsterrein De Dreijen in Wageningen voorziet in de komst van een aantal woningen in een deel van het Kleine Arboretum.

Ze staan gepland in het deel buiten de hekken die Wageningen UR onlangs heeft geplaatst rond de tuin. De vijvers bij het arboretum worden gespaard. Dat bleek gisteravond bij een informatieavond voor gemeenteraadsleden. Dit betekent nog niet dat de plannen in deze vorm worden uitgevoerd. B en W moeten hun goedkeuring nog verlenen, waarna de gemeenteraad het laatste woord heeft.

Voor het opstellen van het masterplan (een product van Wageningen UR, gemeente en Karres en Brands landschapsarchitecten uit Hilversum) had de raad een aantal kaders gesteld. Behoud van het gehele Kleine Arboretum, inclusief de vijvers was er een van.

Een ander kader was de komst van 30 procent goedkope woningen (kostprijs onder de 170.000 euro) en sociale huur. Het masterplan spreekt van 15 procent woningen in deze categorie. Het aantal exclusieve huizen daarentegen is in de kaders 5 procent, maar in het plan 43 procent. De raad had ook gesteld dat de maximum bouwhoogte vier tot vijf lagen moest zijn. Toch zijn in het plan drie torens opgenomen van acht tot twaalf etages. Tenslotte voorziet het masterplan in minder parkeerplaatsen dan was meegegeven.

Volgens het plan komen er 583 woningen op het universiteitsterrein. Ze worden naar verwachting in vier fases gebouwd, omdat Wageningen UR het terrein ook in vier stappen verlaat. De opstellers hebben ook bestaande gebouwen in de tekeningen opgenomen: het scheikundegebouw, het pand van erfelijkheidsleer en het transitorium, centraal op De Dreijen.

Bron: De Gelderlander

Behoud arboretum leeft enorm in Wageningen

1 december 2009

De petitie voor behoud van het Kleine Arboretum langs de Generaal Foulkesweg in Wageningen is al door meer dan duizend personen ondertekend. Initiatiefnemer Frank Zegers meldt dat dit aantal nog dagelijks oploopt.
In een brief aan Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR (eigenaar van het arboretum), en Martin Kropff (rector van Wageningen Universiteit) zegt Zegers dat dit grote aantal handtekeningen aangeeft dat er grote onrust is bij de Wageningse bevolking over de toekomst van het Kleine Arboretum oftewel Arboretum De Dreijen. Volgens Zegers geldt hetzelfde voor de bezoekers van deze botanische tuin.
Zegers vraagt de twee topmannen of hij de handtekeningenlijsten persoonlijk mag overhandigen. Tevens wil hij dan van de gelegenheid gebruikmaken om met Dijkhuizen en Kropff van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen rond de arboreta. Dan gaat het niet alleen om het Kleine Arboretum, maar ook om het Belmonte Arboretum, iets hoger op de Wageningse Berg.
De ondertekenaars van de petitie vrezen dat stukken van het Kleine Arboretum in de toekomst zullen verdwijnen om plaats te maken voor woningen. Het gaat hierbij met name om de stukken die buiten het onlangs geplaatste hek in het arboretum vallen. Dat zijn onder meer de vijvers en de rozentuin. Het beheer binnen de hekken is overgedragen aan de stichting Utopa. (Bron: De Gelderlander)

Discussie op website Resource

23 november 2009

Op de website van Resource  is een interessente discussie te vinden over het arboretum met bijdragen van het Nederlands bureau van Botanic Gardens Conservation International en van de Secretaris Stichting Nationale Plantencollectie (SNP).

Hek rond arboretum op diverse plekken vernield

3 november 2009
Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag op diverse plaatsen vernielingen aangericht aan het hek dat rond het Dreijen Arboretum aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen staat. Volgens Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR, eigenaar van het arboretum en het hek, heeft tot nu toe niemand de vernielingen geclaimd.
De schade loopt volgens Vink in de duizenden euro’s.
Hij meldt dat de schade zo snel mogelijk wordt hersteld. “Wij vinden dit puur vandalisme en nemen de zaak ernstig op. We hebben ook aangifte gedaan bij de politie.” Vink voegt eraan toe dat gaten zijn geknipt en sloten onklaar gemaakt. “Dat levert onder meer gevaar op voor de toegang van hulpdiensten.”
(bron: De Gelderlander)

“Onzin, natuurlijk”

31 oktober 2009
Lees de column van Willem Koert over het arboretum!

Buurtjeugd protesteert tegen afsluiten Klein Arboretum

28 oktober 2009
Het was een opmerkelijk gezicht, onlangs voor de inmiddels gesloten hekken van het Klein Arboretum: een aantal jeugdigen dat, gewapend met affiches en een hond, luidkeels aan het actievoeren is. Het onderwerp van hun protest laat zich echter niet moeilijk raden: de groep protesteert tegen de afsluiting van hun geliefde speelplek …..
Sweder, Mick en Berend, de initiatiefnemers van deze actie, zijn ook de makers van de affiches waarop onder andere “Wij zijn tegen de hekken!” te lezen is. Desgevraagd lichten Kiki, Florentien en Rienk, als oudsten van de groep ook de woordvoerders, toe: “Wij hebben hier altijd met erg veel plezier gespeeld, maar nu kan dat niet meer. En daar worden de jongere kinderen de dupe van!”
“Ja”, vult Sjoerd, de jongste van de groep, aan: “nu kunnen we er niet meer spelen. Terwijl we niks fout doen, en nog nooit iets kapot hebben gemaakt. Ik vind het stom”. Ook Thierry is teleurgesteld: “Niet alleen wij worden de dupe, maar ook onze hond Moos. Hij is een Labrador en zwemt graag, en hij neemt in de zomer vaak een frisse duik in de vijver. Dat kan nu ook niet meer.”
Arboretumprotest 2009
Maar het gaat de kinderen niet alleen om de speelplek: “wij komen hier ook vaak met onze ouders, en leren dan veel over de verschillende planten en bomen hier in het park.” “Ja, ik was laatst de enige in mijn klas die de Latijnse naam voor de aardappelplant wist!” vult Kiki trots aan. “Maar wij vinden het ook jammer voor de andere mensen. Vooral op zondag zie je hier veel wandelaars, en in de zomer eten veel mensen hier tussen de middag hun boterhammen op. “
Over wat er nu moet gebeuren is de groep duidelijk: “Die hekken moeten weg, en zo snel mogelijk!” Over de vervolgacties is de groep ook duidelijk: “We gaan niks vernielen of zo, want we hebben geleerd dat je met je vingers van andermans spullen afblijft! Maar er kwam net al wel een meneer die iets op het Internet gaat zetten, en we gaan misschien ook nog wel een brief schrijven aan het Jeugdjournaal….. “

Motie in gemeenteraad: Arboretum de Dreijen mag niet bebouwd worden

27 oktober 2009
50 hoogleraren en 255 verontruste burgers vroegen de gemeenteraad gisteravond de rug recht te houden en te voorkomen dat Arboretum de Dreijen volgebouwd wordt met woningen.In de raad stond een motie van de Stadspartij op de agenda om het College op te roepen de vinger aan de pols te houden.
Aanleiding waren de hekken die kort geleden geplaatst zijn en het Arboretum in tweeën splijten. Behalve die hekken heeft de presentatie begin maart van de concept plannen voor de Dreijen veel stof doen opwaaien en terecht. Er is geen rekening gehouden met een klimaatneutrale ontwikkeling en evenmin met de landschappelijke inpassing in het bijzonder Dreijenterrein. Over de toekomst van de monumentale panden wordt nog geen duidelijkheid gegeven. En het het arboretum is de helft kleiner en ligt verloren in het plangebied.
Alle raadsleden spraken uit dat zij meenden wat ze in de kaders voor ontwikkeling van de Dreijen hadden vastgelegd. Er werd nog eens bevestigd dat de hele gemeenteraad tegen bebouwing van het arboretum is. Dat was een overduidelijk signaal richting wethouder en Universiteit die nu weten op welke punten ze hun masterplan moeten gaan aanpassen.
(bron, website GL)

Ook weerstand binnen Wageningen UR

27 oktober 2009
Ook binnen de gelederen van Wageningen UR is er veel weerstand tegen mogelijke bebouwing van het Dreijen Arboretum. Hoogleraar Jan Douwe van der Ploeg mobiliseerde bijna vijftig collega-professoren van de universiteit. Zij stuurden een brief aan de raad van bestuur van Wageningen UR.
Zij stellen daarin te weten dat het arboretum weliswaar geen wetenschappelijk doel meer dient, maar dat het als cultuurhistorisch erfgoed alle bescherming verdient.
De inhoud van de brief:

Geachte heren,
Het onlangs gepubliceerde bericht dat er mogelijkerwijs in het Kleine Arboretum (naast de Dreijen) zal worden gebouwd, heeft ons onaangenaam getroffen. Dat er inmiddels grote hekwerken in ditzelfde Arboretum zijn geplaatst, waardoor eenheid en toegankelijkheid teloor gaan, betreuren wij ten zeerste.
Het is ons bekend dat dit Arboretum niet meer van direct wetenschappelijk belang is. Wij zijn evenwel van mening dat het als cultuurhistorisch erfgoed alle bescherming verdient. Ook een Universiteit dient haar geschiedenis te koesteren en de meest waardevolle expressies daarvan te behoeden en door te geven aan volgende generaties. Een Universiteit die de ‘quality of life’ centraal zegt te stellen kan niet majeure kwaliteiten in de eigen omgeving teniet doen. Dat komt ‘Wageningen’ bepaald niet ten goede.
We verzoeken U derhalve met klem om ten aanzien van dit Arboretum een andere en glasheldere koers te definiëren.

Veel natuurkwaliteit in Arboretum de Dreijen

26 oktober 2009
Het plangebied de Dreijen heeft een kwaliteit van ongekend belang. De aanwezige ecologische waarden van de aanwezige flora en fauna zijn zeer bijzonder, dit blijkt onder meer blijkt uit de vele Rode Lijst-soorten die hier voorkomen.” Dit concludeert Wim Bosch naar aanleiding van een inventarisatie van flora en fauna in het plangebied de Dreijen. Bij de verdere planvorming dient hier, naar mening van de heer Bosch, rekening mee te worden gehouden.
Bij de vijvers, het gebied dat in het concept-Masterplan is ingekleurd voor woningbouw, zijn bijvoorbeeld 15 rodelijst soorten aangetroffen, met de kwalificering kwetsbaar tot ernstig bedreigd. Ieder jaar worden er vele soorten dagvlinders waargenomen die op de bloeiende planten van de Rozen-, Systeem- en Kruidentuin afkomen. Ook deze delen horen ook bij het bedreigde gebied. Deze informatie is te vinden in een notitie “Natuurwaarden de Dreijen“.

Petitie voor behoud van Arboretum De Dreijen

21 oktober 2009
Deze week is Frank Zegers een actie gestart voor behoud van het hele Arboretum. De tekst van de petitie en de oproep deze te ondertekenen zijn te lezen op deze site bij de reacties op het manifest.

Nieuwe hekken in Arboretum doorgeknipt

20 oktober 2009
De nieuw geplaatste hekken in Arboretum zijn in de afgelopen weken enkele keren van boven tot beneden doorgeknipt. Het is onduidelijk wie achter deze acties zitten.

Arboretum De Dreijen in tweeën gehakt

14 oktober 2009

Het Arboretum De Dreijen is sinds een week in twee delen geknipt. Midden door het arboretum is een hek van bijna 2 meter hoogte geplaatst. De vijvers, de kruidentuin, de systeemtuin en de rozencollectie zijn nagenoeg geheel onbereikbaar geworden. Het overige deel is alleen tussen 9 en 5 toegankelijk via de ingang aan de Generaal Foulkesweg en wordt beheerd door Het Depot, het beeldenmuseum in Hinkeloord.
Hiermee wordt een voorschot genomen op de woningbouwplannen voor de Dreijen. Het deel met de vijvers is in de meeste varianten voor een masterplan reeds ingekleurd voor woningbouw in de plannen van gemeente en Wageningen UR. Dit is in tegenspraak met de kaders van de gemeenteraad die als een van de kaders voor de ontwikkeling van de Dreijen heeft bepaald dat het hele arboretum moet worden behouden.
Mooi Wageningen zal bij de gemeenteraad aandacht vragen voor deze foute ontwikkeling en wijzen op het belang van het arboretum, nu en zeker in de toekomst.

Toekomstige bewoners willen bouwen met de Woningstichting

1 oktober 2009

intentieovkVoor het terrein de De Dreijen worden nieuwe plannen gemaakt. Een actieve groep toekomstige bewoners maakt zich sterk om een Ecowijk te laten verrijzen en doet dat in samenwerken met de Woningstichting.

Duurzaam en klimaatneutraal
De Woningstichting en Initiatiefgroep Ecowijk De Dreijen willen samenwerken aan de realisatie van een duurzame innovatieve woonwijk in Wageningen. “Wij willen niet alleen dat de Dreijen als geheel een duurzame klimaatneutrale woonwijk wordt, maar we willen ook een deel van de Dreijen in collectief particulier opdrachtgeversschap ontwikkelen. In de Woningstichting hebben wij een sterke partner gevonden om hier aan te werken”, aldus Johan Feenstra, een van de initiatiefnemers. Collectief particulier opdrachtgeversschap betekent dat toekomstige bewoners de wijk naar hun eigen ideeën laten ontwerpen en daarbij zelf als “projectontwikkelaar” optreden, uiteraard onder deskundige begeleiding van de Woningstichting. De Woningstichting heeft ervaring met duurzaam bouwen, de Zonnewoningen en Agrodôme (beide aan de Veerstraat) zijn twee uitgesproken duurzame projecten.

Intentieovereenkomst getekend
Beide partijen tekenden op 28 september een intentieovereenkomst. Het doel is de realisatie van een gezamenlijk een duurzaam woningbouwproject met huur- en koopwoningen. “De Woningstichting en de Initiatiefgroep onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden. Met een realistisch plan kan de Woningstichting mogelijk als investeerder en kapitaalverschaffer van het woningbouwproject optreden” aldus Michel de Bondt projectontwikkelaar van de Woningstichting. Deze constructie is ook in andere gemeenten gebruikt bij de realisatie van soortgelijke bewonersinitiatieven. Voorbeelden hiervan zijn De Kersentuin, Leidsche Rijn, Utrecht en De Buitenkans in Almere.”

Innovatief
De nieuwe duurzame innovatieve wijk die partijen willen ontwikkelen heeft de volgende kenmerken:

  • Technisch duurzaam: een klimaatneutrale of zelfs energie leverende wijk; gebruik van hernieuwbare ‘biobased’ bouwmaterialen; duurzame water en sanitatiesystemen.
  • Ecologisch: een slimme integratie van natuur, landschap en gebouwde omgeving: een prettige groene wijk met goede leefomstandigheden voor planten, vogels, vleermuizen, vlinders, insecten en kleine zoogdieren.
  • Sociale betrokkenheid: een wijk met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen waar je gemakkelijk in contact komt met je buurtbewoners.
  • Financieel haalbaar: een wijk met woningen in verschillende prijsklassen, variërend van sociale huurwoningen tot vrije sectorwoningen.

Meedoen?
Mensen die belangstelling hebben voor een huur- of koopwoning in een wijk die aan de hierboven genoemde kenmerken voldoet en die zich ook persoonlijk willen inzetten voor het ontwerp en de realisatie van deze wijk,  kunnen contact opnemen met de secretaris van de Initiatiefgroep, Johan Feenstra: Johan.Feenstra@zonnet.nl; tel: 0317 – 417653. Er hebben zich inmiddels ruim 40 huishoudens aangemeld.

Ahoi Excursie naar duurzame wijk EVA-Lanxmeer

4 juli 2009

Ahoi – centrum voor landschap, kennis en debat – nodigt iedereen die geïnteresseerd is uit voor een excursie op 4 juli naar EVA-Lanxmeer in Culemborg, het voorbeeldproject voor integrale duurzame stedenbouw.

De wijk EVA-Lanxmeer functioneert al jaren als een levend laboratorium dat bewijst dat duurzame stedenbouw mogelijk is en loont.
In Culemborg was een ideale locatie beschikbaar nabij het historische stadscentrum en direct gelegen aan het NS station.
Uitgangspunt was het ontwerpen van een duurzaam ecologisch
stadsland-schap, waar architectuur, natuur en techniek en lokale voedselproductie op inspirerende wijze worden geïntegreerd. Andere belangrijke uitgangspunten waren de participatie van toekomstige bewoners en gebruikers en de toekomstige overdracht van kennis en ervaring aan brede doelgroepen.
rvb-09052825.jpg
Zaterdagochtend 4 juli vertrekt om 09.15 uur een bus vanaf het Schip van Blaauw Gen. Foulkesweg 72, de thuisbasis van Ahoi.
Marleen Kaptein, initiatiefneemster van EVA-Lanxmeer van het eerste uur en bevlogen pleitbezorgster voor duurzame ontwikkeling, verzorgt een rondleiding door de wijk en vertelt over de geschiedenis en het leven in de wijk.
Om 13.00 uur vertrekt men weer richting Wageningen.

Deelname kost € 5,00, aanmelden verplicht, via: info@ahoi-landinzicht.nl

Zorg om natuur De Dreijen

18 juni

De sloop van het gebouw Dreijenborch op universiteitsterrein De Dreijen in Wageningen vindt Christine de Jong jammer, maar wat er gebeurt met de natuur in en om het pand vindt de Wageningse nog veel erger. De Jong heeft gezien dat bij de sloop een groot deel van de bosjes rond het gebouw is vernield. “Daar zaten beschermde vogels als vinken, tjiftjaffen, zwartkoppen en heggenmussen”, meldt De Jong. “Nestverstoring van die vogels is strafbaar.”
De Jong vraagt zich af waarom de sloop van de Dreijenborch midden in het broedseizoen is begonnen. “Waarom niet gewacht tot augustus als de jonge vogels zijn uitgevlogen?” Ze maakt zich ook zorgen over de konijnenkolonie om het gebouw. De holen zijn gemaakt onder de struiken. “In augustus zouden de jonge dieren zelfredzaam zijn geweest.”
De Jong stelt dat het konijn weliswaar niet beschermd is, maar dat er wel een zorgplicht bestaat. Dat betekent alles nalaten, waarvan bekend is dat het schade kan toebrengen aan de dieren of hun leefomgeving.
De laatste diersoort die haar zorgen baart is de vleermuis. Ze vraagt zich af hoe het is met de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis, de twee soorten die in en om de Dreijenborch voorkomen. Ze wil weten of er onderzoek is gedaan naar vleermuizen. Ook is ze nieuwsgierig of Wageningen UR een ontheffing had om in het broedseizoen te slopen.
Simon Vink, woordvoerder van Wageningen UR, zegt dat de kennisinstelling conform de regels heeft gehandeld. “We zijn ons van geen kwaad bewust”, stelt Vink. “We hebben een sloopvergunning gekregen en we hebben volgens mij geen specifieke ontheffing nodig gehad.” Hij voegt eraan toe dat er in de Dreijenborch in elk geval geen vleermuizen zaten. “Dat weet ik zeker. We hebben uitgebreid gezocht, maar niets gevonden.”

Gemeenteraad stelt kaders voor de Dreijen

9 juni 2009

Universiteitsterrein De Dreijen in Wageningen moet een woonwijk worden waar oude structuren en monumentale panden behouden blijven. Er moet divers worden gebouwd, met zo weinig mogelijk hoogbouw en voor alle sociale klassen in Wageningen.
Er moet zo klimaatneutraal mogelijk worden gebouwd en er mag niet worden getornd aan het Kleine Arboretum. In zijn algemeenheid zijn dit de kaders voor de Dreijen die de Wageningse gemeenteraad op 8 juni heeft meegegeven aan het college van burgemeester en wethouders voor de verdere ontwikkelingen van dit terrein.
(gebaseerd op artikel Gelderlander)

Sloop Dreijnborch begonnen

Dinsdag 7 april

De sloop van de Dreijenborch en het Ritzema Boshuis op universiteitsterrein De Dreijen in Wageningen is begonnen. Op dit moment zijn slopers vooral binnen in de Dreijenborch bezig. Als deze twee gebouwen zijn gesloopt volgt in juli de sloop van het derde gebouw in het gebied waar een sloopvergunning voor is afgegeven, het botanisch centrum aan de Arboretumlaan.
Met name om de sloop van de Dreijenborch is veel te doen geweest. Veel mensen wilden het gebouw behouden. Eind vorig jaar werd het pand door lezers van De Gelderlander en debatcentrum Lux in Nijmegen verkozen tot mooiste gebouw uit de wederopbouwarchitectuur. Het Ritzema Boshuis is in beeld geweest als nieuw politiebureau voor het korps Wageningen/Renkum.
(bron: de Gelderlander)

Wageningen verlengt voorkeursrecht Dreijen

vrijdag 20 maart 2009

WAGENINGEN – Wageningen verlengt het voorkeursrecht op percelen in Wageningen-West en op De Dreijen met een jaar. Dat is althans het plan van het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren. Het huidige voorkeursrecht loopt af op 17 september.
Een voorkeursrecht is een beleids- instrument voor de verwerving van gronden en opstallen door de overheid. Door het vestigen van een voorkeursrecht wordt de gemeente in staat gesteld bij voorrang de eigendom te verwerven van gronden en opstallen in een gebied waar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gepland worden.
Volgens burgemeester Geert van Rumund wil het verlengen van het voorkeursrecht niet zeggen dat Wageningen UR, de grootste bezitter van grond waar het voorkeursrecht op geldt, er gezamenlijk niet uitkomen. “Integendeel. Het is echter wel noodzakelijk dat we het niet laten verlopen”, stelt Van Rumund.
“We hebben absoluut de intentie om er samen en in goed overleg, zonder gebruikmaken van het voorkeursrecht, uit te komen. Op dit moment ziet dat er goed uit. Alle neuzen wijzen dezelfde kant uit.”
De terreinen waar de gemeente voorkeursrecht op heeft gelegd, worden de komende jaren door Wageningen UR verlaten. Het is de bedoeling om ze vooral voor woningbouw te gebruiken.
(bron: De Gelderlander)

Gemeenteraad wil kaderstellend debat

10 maart 2009

De gemeenteraad van Wageningen heeft maandag 9 maart unaniem een amendement aangenomen om zelf in een richtinggevend debat kaders te kunnen vaststellen in het ontwikkelingsproces voor De Dreijen, nog voordat er een masterplan komt.
Aanleiding was de bezorgdheid van de raad omdat in een intentieovereenkomst tussen gemeente en universiteit de rol van de raad niet benoemd is. De raad moet straks wel instemmen met de uiteindelijk voorgestelde ontwikkelingen in het nieuwe bestemmingsplan. Indiener van het amendement Carlo Vromans (PvdA): “We zien de intentieovereenkomst als een goede basis om het gesprek richting te geven. Maar vooraf willen we een debat waarin de raad aangeeft wat ze wil, zodat het college dat mee kan nemen in de besprekingen met de WUR.”
(bron: De Veluwepost)

Wageningers willen ecowijk op De Dreijen

19 februari 2009

WAGENINGEN – Een groep Wageningers wil een klimaatneutrale ecowijk ontwikkelen op De Dreijen. Door de verhuizing van de WUR (Wageningen Universiteit en Researchcentrum) naar de Born komt dit terrein aan de Generaal Foulkesweg beschikbaar. De Initiatiefgroep Ecowijk De Dreijen heeft haar plannen daarvoor woensdag opgestuurd naar het gemeentebestuur.De initiatiefgroep bestaat uit ongeveer vijftien potentieel toekomstige bewoners en andere geïnteresseerde Wageningers. Zij wil de plannen ontwikkelen in collectief particulier opdrachtgeverschap. Daarbij verwerven particulieren in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, die als opdrachtgever naar architect en aannemer van het project optreedt. Uiteindelijk worden de woningen dus in groepsverband gerealiseerd.

De initiatiefgroep wil nauw samenwerken met experts van de WUR en andere Wageningse bedrijven en organisaties die innovaties ontwikkelen voor duurzaam wonen. De wijk zou kunnen dienen als proeftuin en visitekaartje voor deze groene Wageningse innovaties. ,,Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het gebruik van ‘biobased’ agromaterialen, zoals toegepast in de vier Agrodôme-woningen aan de Veerstraat’’, zegt Johan Feenstra, secretaris van de initiatiefgroep. ,,Biobased materialen zijn natuurlijke, groene materialen die ook weer natuurlijk afbreekbaar en hernieuwbaar zijn.’’

Lenny Putman, lid van de initiatiefgroep en milieusocioloog gespecialiseerd in duurzaam wonen: ,,Wageningen is een groene stad. Maar ondanks die groene uitstraling hebben Wageningers nog steeds niet de mogelijkheid om in een milieuvriendelijke wijk te wonen. In veel andere steden bestaat deze mogelijkheid al wel.’’

Volgens Feenstra kan door collectief particulier opdrachtgeverschap vaak goedkoper gebouwd

Agenda bericht insturen